Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi

Brokerlar va HKKP mijozlari uchun

Tizimga kirish

Saytda izlash

O'zbekcha | Русский
A A A   B B  

Biz haqimizda


Tаshkil topgаn yil – 1991 yil.
Rеspublikа ko’p tarmoqli agrosаnoаt birjаsi (RKTАSB) 1992 yildа jаhon birjаlаri mа’lumotnomаsigа kiritilgаn, 1998 yildаn boshlаb MDH mаmlаkаtlаri tovаr vа oziq-ovqаt birjаlаri uyushmаsining а’zosi hisoblаnаdi.
Bizdа bаrchа mulk shаkllаrigа mаnsub yuridik shахslаr, shu jumlаdаn хorijiy yuridik shахslаr ishlаshi mumkin.
Bitimlаr bo‘yichа hisob-kitoblаr milliy vаlyutа – so‘mdа, shuningdеk erkin muomаlаdаgi vаlyutаdа o‘tkаzilаdi.
Аgrosаnoаt mаjmui korхonаlаri vа fеrmеr хo‘jаliklаrigа imtiyozlаr bеrilаdi.
Hаr kuni (soаt 10:30 dаn 12:30 gаchа vа 15:30 dаn 17:30 gаchа) rеspublikа ichki birjа elеktron sаvdolаri mintаqаlаrdаgi sаvdo mаydonchаlаri bilаn hаmkorlikdа o‘tkаzilаdi.

FАOLIYAT PRЕDMЕTI VА MАQSАDLАRI
1. Birjаning fаoliyat prеdmеti birjа fаoliyati, birjа vа birjаdаn tаshqаri tovаrlаr, moddiy-tехnikа rеsurslаri vа qonun hujjаtlаrigа zid bo‘lmаgаn boshqа tovаr аktivlаri bilаn erkin birjа sаvdosi uchun shаrt-shаroitlаr yarаtish hisoblаnаdi. Bundаn tаshqаri, Birjа O‘zbеkiston Rеspublikаsining аmаldаgi qonun hujjаtlаrigа muvofiq birjа, ko‘rgаzmа-yarmаrkа vа kim oshdi sаvdolаrini tаshkil etish vа o‘tkаzish bilаn shug‘ullаnаdi.
2. Birjаning mаqsаdlаri  jаmoаt, fеrmеr хo‘jаliklаri, аgrosаnoаt mаjmui korхonаlаri, korхonаlаr, tаshkilotlаr, tаdbirkorlik subyеktlаri vа boshqа tuzilmаlаrning хom аshyo, mаtеriаllаr, tovаrlаr vа boshqа tаqiqlаnmаgаn tovаr аktivlаrigа bo‘lgаn ehtiyojlаrini qondirish, shuningdеk ulаrning mаhsulotlаrini ochiq vа oshkorа elеktron sаvdolаr tizimi orqаli sotishdаn iborаt.
Bundаn tаshqаri, Birjа fаoliyati bitimlаrning ishtirokchilаri o‘rtаsidа o‘zаro hisob-kitoblаr tizimini tаshkil etish vа ulаrni bаjаrish kаfolаtlаrini yarаtish, rеspublikа iqtisodiyotidа bozor munosаbаtlаrini jаdаl rivojlаntirishgа ko‘mаklаshishgа qаrаtilgаn.

Nashr sanasi: 24.11.2014 y.

Hurmatli aksiyadorlar!


Birja kengashi Aksiyadorlik jamiyati "Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi" aksiyadorlarini navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi chaqiradi sizni ogohlantiradi.
Manzilda soat 12:00 da 21 sentyabr, 2016 rejalashtirilgan aksiyadorlar navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi: Toshkent - 22, Yakkasaroy tumani, ko'cha. Qushbegi 18, 1-qavat.

KUN TARTIBI
21 sentyabr 2016 bo'yicha navbatdan tashqari Umumiy kengash

1.Kun tartibi va AJ "RKTASB" aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi qoidalarini qabul qilish kiradi.
2. 2016 yilning birinchi yarim yilligida Kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi AJ "RKTASB" Bosh direktori hisobotini qabul qilish kiradi.
3.Auditorlik kompaniyasi MChJ «HLB TASHKENT» tomonidan taqdim etilgan 2016 yil birinchi yarim yilligida Kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi Auditorlik hisobotini tasdiqlash.
4.Ko'rib chiqish va AJ "RKTASB" almashinuvi kengashi 2016 yilning birinchi yarim yilligida hisobotini tasdiqlash.
5.2016 yilning birinchi yarmida kompaniya aksiyadorlari uchun hisoblash va dividendlar to'lovi haqida.
6.2016 yilning birinchi yarmida, Kengash faoliyatining yakunlari bo'yicha birja kengashi a'zolari rivojlantirish.

Toshkent, 22, str: aktsiyadorlarining navbatdan tashqari Umumiy yig'ilishi axborot va materiallar bilan manzilda joylashgan eri joyda birjasi Boshqaruvining Kotibiyatida mavjud. Qushbegi 18, 1-qavat.
    Buylliten yo'li bilan ovoz  berish o'tkaziladi.
    Aksiyadorlar navbatdan tashqari Umumiy kengash yig'ilishida ishtirok etish: Aksiyadorlar pasport bo'lishi, Vakillar - pasport va ishonchnoma orqali O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq rasmiylashtiriladi.
  

Nashr sanasi: 09.09.2016 y.

Logistika kompaniyalari . Xalqaro qishloq xo'jaligi ko'rgazmasi Makfrut 2016 (Italiya ) da ishtirok etish bilan bog'liq


Batafsil

Nashr sanasi: 12.08.2016 y.

Tadbirkorlik subektlariga


batafsil

Dastgohlarning quvvati va vazifalari to'g'risida

Nashr sanasi: 12.08.2016 y.

Информация о существенном факте


yuklab olish

Nashr sanasi: 05.08.2016 y.

Уважаемые акционеры!


АО«RESPUBLIKA KO’P TARMOQLI AGROSANOAT BIRJASI»

извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 29 июля 2016 года в 10:00 часов по адресу: г. Ташкент, 100022, ул. Кушбеги, д. 18, 1-й этаж.

Начало регистрации акционеров:9:00.
Оканчание регистрации акционеров:10:00.
Дата формирования реестров акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров– 15 июля 2016г.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия на общем собрании акционеров– 25 июля 2016г.


ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров общества на 29 июля 2016 года

1. Утверждение Повестки дня и регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «РУАПБ».
2. Избрание счетной комиссии из числа акционеров.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
4. Рекомендация Биржевого совета общему собранию о поощрении членов БС по итогам работы  Совета поквартально в течение рабочего периода.
5. Рекомендация Биржевого совета общему собранию о начислении и выплате дивидендов акционерам по результатам работы  Биржи поквартально в течение рабочего периода.

    С информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров  можно ознакомиться в секретариате Биржевого совета общества по месту его расположения по адресу: г. Ташкент-22, ул. Кушбеги дом 18, 1-й этаж.
    Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет проводиться бюллетенями для голосования.
    Для участия на внеочередномобщем собрании акционеров общества: АКЦИОНЕРАМ иметь паспорт, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Официальный веб-сайт: www.exchange.uz.
Адрес электронной почты: info@exchenge.uz

Биржевой совет

Nashr sanasi: 18.07.2016 y.
Saytimiz sizga ma'qulmi?
 


Saytdagi ma’lumotlardan foydalanilganda www.exchange.uz veb-saytiga havola qilish majburiy

© 2004-2016 exchange.uz - Respublika ko'p tarmoqli agrosanoat birjasi